Ga naar hoofdinhoud

Algemene voorwaarden

Aanbieden van flexwerkplekken, virtueel kantoor, vergader- en trainingsruimtes MKB Park De Viersprong wordt verzorgd door 4sprong B.V., Zeisterweg 82 in Woudenberg. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 75294354.

4sprong biedt toegang tijdens de openingstijden van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur (andere tijden in overleg) om te voorzien in flexwerkplekken, kantoorruimtes, vergaderruimtes en toegang tot openbare ruimtes in het kantoor inclusief toiletten en parkeergelegenheden.

Lees de algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden MKB Park De Viersprong

Voor flexwerkplekken sluit u een abonnement af bij 4sprong B.V. voor het gebruik van een willekeurig beschikbare werkplek in een publieke ruimte zonder vooraf te reserveren. Bij dit abonnement krijgt u een gratis abonnement bij Het Coachhuis. Hiermee kunt in het pand van de 4sprong en op alle andere locaties van Het Coachhuis vergader- en coachruimtes huren. Hiervoor moet u zich eerst als lid aanmelden op de website www.hetcoachhuis.nl, u krijgt hiervoor een actiecode van 4sprong die u in moet vullen zodat u geen abonnementsfactuur van Het Coachhuis ontvangt.

Voor vergader- en trainingsruimtes wordt een overeenkomst afgesloten met 4sprong B.V.
Elke ruimte heeft wifi-faciliteiten en minimaal een flipover.

Virtueel kantoor kan alleen afgesloten worden in combinatie met een abonnement flexwerkplek of lidmaatschap van een partner ondernemersclub. Bij virtueel kantoor mag het adres Zeisterweg 82, 3931 MG Woudenberg als postadres gebruikt worden voor uw bedrijf. Dit adres mag u op uw website, visitekaartjes e.d. gebruiken. Dit adres mag niet gebruikt worden als vestigingsadres bij de Kamer van Koophandel. U bent zelf verantwoordelijk voor het ophalen van uw post en/of pakketten bij de 4sprong.

Alle gebruikers/huurders kunnen onbeperkt gebruik maken van koffie, thee en water. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid. Bij binnenkomst moet u zich melden zodat bekend is wie er in het pand aanwezig zijn bij calamiteiten.

Betaling
Voor flexwerkplekken en virtueel kantoor wordt een maandelijks abonnement afgesloten; bij aanmelden via de website www.mkbpark.nl betaalt u met Ideaal waarna de abonnementskosten maandelijks geïncasseerd worden. Achteraf ontvangt u een factuur van 4sprong B.V. voor uw administratie. Extra afgenomen diensten zoals huur vergaderruimte e.d. wordt apart gefactureerd aan u.

De totale kosten voor de huur van vergader/trainingsruimte en aanvullende leveringen en/of diensten moeten uiterlijk 3 dagen voorafgaand aan de datum waarvoor de ruimte is gereserveerd overgemaakt zijn op bankrekeningnummer NL40INGB0006913557. U ontvangt een factuur van 4sprong B.V. voor uw administratie.

Als de gebruiker/huurder in gebreke is bij betaling of als de cliënt de bepalingen uit deze overeenkomst niet nakomt, kan geen beroep worden gedaan door de huurder op beschikbaarheid van de (gereserveerde) ruimte.

Annulering / Opzegging
De opzegtermijn voor het abonnement flexwerkplek of virtueel kantoor is één maand. Opzeggen kan door een mail te sturen naar 4sprong B.V. 4sprong heeft het recht om, conform de opzegtermijn waaraan de gebruiker gebonden is, de gebruikersovereenkomst eenzijdig op te zeggen. Annuleren van gereserveerde vergaderruimte kan kosteloos tot 14 dagen voor de gereserveerde datum, hierna zien wij ons genoodzaakt kosten in rekening te brengen, ongeacht de reden van eventuele annulering (waaronder ook overmacht). Deze kosten bedragen bij annulering tussen 7 en 14 dagen te voren 50% en bij annulering binnen 7 dagen te voren 100%. Annuleren kan door een e-mail te sturen naar 4sprong B.V.

Naleving
Gebruiker is te allen tijde verplicht om aanwijzingen en instructies van de, door 4sprong aangewezen, perso(o)n(en) op te volgen. Gebruiker mag geen illegale activiteiten uitvoeren met betrekking tot het gebruik van een flexkantoor of faciliteiten. Gebruiker mag niets ondernemen dat 4sprong of andere gebruikers hindert in het gebruik van het flexkantoor, overlast of irritatie veroorzaakt of verlies of schade veroorzaakt bij 4sprong. Indien de gebruiker niet aan de verplichtingen voldoet, is 4sprong bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang als ontbonden te beschouwen. Restitutie van betaalde bedragen zal in dat geval niet plaatsvinden.

Aansprakelijkheid
Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het beheer van persoonlijke goederen, materialen of eigendommen die door gebruiker worden meegebracht naar het flexkantoor. 4sprong is op geen enigerlei wijze aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van persoonlijke goederen, materialen of eigendommen die door gebruiker worden meegebracht. Gebruiker dient de gebruikte ruimte bij het verlaten van de ruimte altijd netjes achter te laten.

Weigeren van Gebruikers
Het is 4sprong te allen tijde toegestaan, en zonder opgave van reden, nieuwe gebruikers te weigeren.
Indien er klachten zijn ontstaan door toedoen van gebruiker heeft 4sprong de mogelijkheid om gebruiker te weigeren. Indien (de nieuwe) gebruiker wordt geweigerd bestaan er, afhankelijk van de reden waarop de weigering is gegrond, de mogelijkheid om de al geboekte ruimtes, diensten of faciliteiten te laten restitueren. Dit is voor 4sprong geheel vrijblijvend.

Privacy
4sprong zal vertrouwelijk omgaan met de gegevens van huurder/gebruiker. Deze gegevens zullen niet zonder toestemming verstrekt worden aan derden. De gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van dienstverlening aan gebruiker. 4sprong heeft wel het recht om persoonsgegevens te verstrekken indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Wijzigingsbeding
4sprong houdt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen en opnieuw te deponeren. Indien de Algemene Voorwaarden worden gewijzigd zal 4sprong de gebruiker op de hoogte brengen van deze wijziging. De meeste actuele versie van de Algemene Voorwaarden is te verkrijgen op de website van MKB Park.

Slotbepalingen
Op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en genoemde prijzen op de website van 4sprong zijn de bedragen en tarieven exclusief BTW.

Back To Top